شنبه
10 تیر
1402
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، بلوار کشاورز، خیابان شوریده

رویداد ملی جوانی جمعیت

سه‌شنبه
03 خرداد
1401
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، بلوار کشاورز، خیابان شوریده

اولین رویداد ملی مدرسه پیشرفت

شنبه
08 بهمن
1401
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، بلوار کشاورز، خیابان شوریده

مدرسان پیشرفت