حل مسائل جامعه نیازمند حرکتی معقول، منضبط و دانش بنیان است و مدیریت چنین حرکتی با ورود روشمند به رویکرد مسئله محوری امکان پذیر است. جوانانی که نگاه کلان مدیریتی و دغدغه حل مسائل با رویکرد مسئله محوری را دارند مدیران این عرصه هستند

متد به عنوان مرکز توسعه دانش مسئله محوری، تشکیل، توانمندسازی، هدایت و شبکه سازی یکپارچه هسته های مسئله محور خودجوش را تحت عنوان #حلقه_های_میانی ، مهمترین راهکار حل مسائل مردم می داند. مسئله شناسی، ایده پردازی، گفتمان سازی، مطالبه گری و اقدام میدانی، چرخه کامل ایفای نقش هسته های مسئله محور در متد است.

ما در متد شما را با محتوای مسئله محوری، الگوی تشکیلاتی مناسب مسئله محوری، تجربیات موفق و ناموفق آشنا می کنیم. شما در متد می توانید با هسته های مشابه آشنا شده و در سطحی کلان تر اثرگذار باشید. در متد اساتید، دانشجویان، طلاب، مسئولین و هر فرد دیگری با هر توانی که دارد در حل مسائل مشارکت می کند تا مسائل بیشتری از مردم حل شود.